Vuokrausehdot

1. SOVELTAMINEN

Vuokrasopimus syntyy – riippumatta tilaamisen tavasta – Kuopion Retkiauton (jäljempänä ”Vuokranantaja”) ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön (jäljempänä ”Vuokraaja”) tai sen juridisen henkilön (jäljempänä ”Vuokraaja”) jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokrauksessa, välillä.

Autoa saavat kuljettaa vain Vuokraaja ja vuokrauksen yhteydessä mainitut kuljettajat.

Vuokraaja vastaa niiden kuljettajien toimista, joille hän on luovuttanut matkailuauton, kuten omistaan.

Vuokrasopimus on kestoltaan määräaikainen sopimus. Hiljainen vuokrasuhteen pidentäminen määräämättömäksi ajaksi ei ole mahdollista.

Sopimuksen kohde Vuokranantajan kanssa on ainoastaan auton vuokralle luovutus.  Vuokranantaja ei ole velvollinen järjestämään matkapalveluita eikä matkapalvelukokonaisuuksia.

Vuokrasopimuksen syntyminen edellyttää, että Vuokraaja on antanut luvan luottotietojen tarkistamiseen.

 

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraajan ja jokaisen kuljettajan alaikäraja on 23 vuotta. Sekä Vuokraajalla että myös kuljettajalla tulee olla Suomen kansalaisuus ja vakituinen asuinpaikka Suomessa. Sekä Vuokraajalla että myös kuljettajilla tulee olla ollut voimassa oleva ajokortti vähintään kolmen (3) vuoden ajan, sekä olosuhteiden vaatima riittävä ajotaito. Autoa noudettaessa kuljettajan ja/tai Vuokraajan on esitettävä voimassa olevat ajokortti ja henkilöllisyystodistus / passi.

Vuokranantajan tulee luovuttaa auto Vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuun aikaan ja sovitussa paikassa (Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio). Vuokrattava auto on tarkastettu Vuokranantajan toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan luovutuksen yhteydessä auton kunnon todetakseen autossa jo mahdollisesti olevat vauriot tai puutteet. 

Mahdollisista vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle ja ne tulee merkitä Vuokrasopimukseen tai sen liitteeseen kohtaan ”Auton kunto” ennen toimipisteeltä poistumista. Vahingoista, joita ei ole merkitty Vuokrasopimukseen, mutta jotka todetaan auton palautuksen yhteydessä, vastaa vuokraaja.

Auton vuokralle luovutus ja vuokralta palautus tapahtuvat vuokrasopimukseen merkittyinä kellonaikoina. Vuokrasopimukseen merkityt kellonajat ovat sitovia.

 

3 a. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuten huolellinen henkilö huolehtisi omastaan, ja noudattamaan autoa käyttäessään erityistä huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraajan on huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista, sekä moottoriöljyn ja muiden nestemäärien riittävästä määrästä. Vuokraaja ei saa Vuokranantajalta kysymättä lisätä moottoriöljyä tai muita nesteitä, lukuun ottamatta tuulilasin pesunestettä.

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on poikkeuksetta aina lukittava.

Vuokraaja sitoutuu kuljettamaan autoa itse. Vuokraaja ei saa luovuttaa autoa muiden henkilöiden haltuun ilman Vuokrasopimuksessa ilmaistua lupaa (mainintaa lisäkuljettajasta). Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon vuokrasopimuksen sisällöstä näine vuokrausehtoineen sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttö lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, hinaukseen, ajo-opetukseen tai jäällä ajamiseen on kielletty.

Vuokraaja on poikkeuksetta täysin vastuussa vuokra-aikana aiheutuneista pysäköintimaksuista, pysäköintivirhemaksuista ja ylikuormamaksuista, yksityisen pysäköintivalvonnan maksuista, sekä rikesakoista, ylinopeudesta ja muista liikennerikoksista tai rikkomuksista aiheutuneista sakoista, tietullimaksuista, sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokranantaja pidättää oikeuden veloittaa Vuokraajan luottokortilta edellä mainitut ja niihin liitännäiset maksut.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä dieselpolttoaineen. Vuokraaja on vastuussa autolle aiheutuneista vahingoista, mikäli autoon on vuokra-aikana tankattu tai käytetty väärää polttoainetta. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton Vuokranantajalle vajaalla dieseltankilla, Vuokranantajalla on oikeus veloittaa puuttuva dieselpolttoaine ja 40 euron tankkausmaksu.

 

3 b. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokranantajan erikseen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

 

3 c. TUPAKOINTI JA ELÄINTEN PÄÄSTÄMINEN AUTOON

Tupakointi autoissa on kielletty. Eläinten päästäminen autoon ilman Vuokranantajan erikseen antamaa kirjallista lupaa on kielletty. Joihinkin autoista voi ottaa sisäsiistin lemmikin mukaan vuokranantajan kirjallisella luvalla.

Mikäli autossa on vuokra-aikana tupakoitu tai autoon on vuokra-aikana ilman vuokranantajan kirjallista lupaa päästetty eläimiä, on Vuokranantaja oikeutettu erikoispuhdistamaan tai erikoispuhdistuttamaan auton Vuokraajan kustannuksella. Minimiveloitus puhdistuksesta on 200 euroa.   

 

VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA SEKÄ SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle autoa tai sen varusteita kohdanneet vahingot ja katoamiset, sekä maksamaan seisonta-ajalta korvausta auton korjausajalta 100 euroa / alkava vuorokausi, kuitenkin enintään kolmenkymmenen (30) vuorokaudelta. Vuokraajan vastuu kuitenkin rajoittuu Vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu veloitetaan kustakin vahinkotapauksesta tai katoamisesta erikseen. Omavastuun määrää ei voi alentaa tai poistaa lisämaksulla. 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Vuokranantajalle täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat aiheutuneet tai syntyneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, eläinten päästäminen autoon ilman kirjallista lupaa, auton verhoilun vaurioituminen, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttö, virheellinen nestetäyttö, lumivahingot varoittavista merkkiopasteista huolimatta, ajaminen auton kokoon nähden liian ahtaassa paikassa, ajo huonokuntoisella tiellä tai alueella tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokranantajalle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

 

5. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Vuokranantajalle autoon vuokra-aikana tulevasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- tai eläinvahingosta on aina ilmoitettava viipymättä myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on myös täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus ja toimitettava se Vuokranantajalle. Vuokraaja vastaa täysimääräisistä edellä mainittujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista.

Vuokranantaja vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen, että tekninen vika on Vuokraajan vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, voi vuokraaja oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokranantajan kustannuksella maksimissaan 50 euron arvosta. Tositteet korjauksesta ja sen maksusta on toimitettava Vuokranantajalle.

 

6. VUOKRAN MAKSU

Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran ennakkoon.

Jo vuokrasopimusta tehtäessä Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokranantajalla on oikeus tehdä vuokrauksen yhteydessä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokranantaja varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa riittävän ajan. 

Erityisesti todetaan, että Vuokranantajalla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajalta esim. luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi seuraavia lisäveloituksia: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokrauksen aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköintivalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. 

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, Vuokraajan puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa henkilökohtaisesti vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä, näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista.

 

7. VUOKRANANTAJAN VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ TAI VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika / muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa vuokrahinnan alentamista, jos hän ilmoittaa virheestä viipymättä. Vuokranantajalle on kuitenkin ennen mahdollista vuokrahinnan alentamista varattava kohtuullinen aika virheen korjaamiseksi. Vuokranantajalla on oikeus hylätä korvausvaateet, mikäli Vuokraaja ei ilmoita virheestä auton palautuspäivään mennessä.

Mikäli Vuokranantaja ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, voi Vuokraaja vaatia vuokrahinnan alentamista Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

Vuokranantajan korvausvastuu rajoittuu kuitenkin enimmillään Vuokraajan maksamaan vuokrahintaan.

 

8. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Vuokraajalla on mahdollisuus palauttaa auto ennen vuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymistä, siitä erikseen ennen palautusta sopimalla. Auton palauttaminen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta vuokran hyvitykseen.

 

9. AUTON PALAUTTAMINEN VUOKRASOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ 

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen vuokrauspaikkaan (Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio) sopimukseen merkityn vuokra-ajan päättyessä. Palautusaikaa ei voi vaihtaa ilman Vuokranantajan suostumusta.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu Vuokranantajan hallintaan sopimukseen merkittyyn vuokrauspaikkaan (Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio). Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole todistettavasti sovittu, asia voidaan ilmoittaa poliisille.

Viivästyneestä palautuksesta on Vuokranantajalla oikeus periä Vuokraajalta palautusviiveen ajalta 40 euroa /alkava tunti, sekä korvaus viiveestä aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja viivästykseen liittyvistä taloudellisista vahingoista.

Mikäli muusta ei ole sovittu, auto tulee palauttaa täydellä dieseltankilla, sisältä siivottuna yhtä siistiin kuntoon kuin lähtiessä sekä wc-kasetti ja harmaavesisäiliö tyhjennettyinä. Etukäteen sopimalla sisäsiivouksen voi ostaa erikseen autoa varattaessa tai ennen auton palauttamista, varauksessa / sopimuksessa mainitulla hinnalla. Jos autoa joudutaan palauttaessa siivoamaan tai puhdistamaan lisää, on Vuokraaja velvollinen korvaamaan auton sisätilojen siivous- ja puhdistuskustannukset. Työajalta veloitetaan 60 euroa tunnilta, kuitenkin vähintään 100 euroa. Wc-kasetti ja harmaavesisäiliö täytyy kuitenkin olla palautettaessa tyhjennettyinä. Mikäli niitä ei ole tyhjennetty, veloitetaan wc-kasetin tyhjennyksestä 50 euroa ja harmaavesisäiliön tyhjennyksestä 30 euroa. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla dieseltankilla, veloitetaan täydennettävä dieselpolttoaine sekä lisäksi 40 euron tankkausmaksu. Polttoaine- ja käyttökustannuksista vuokra-aikana vastaa Vuokraaja.

Nestekaasupulloja on autossa kaksi (2) kappaletta, jotka ovat luovutettaessa täysiä. Molempien on oltava palautettaessa täysiä, vaihtoehtoisesti autoa palauttaessa voi maksaa kaasupullon vaihtomaksun, joka määräytyy vallitsevan yleisen markkinahinnan mukaisesti.

Raikasvesisäiliötä ei tarvitse ennen palautusta täyttää.

Päältäpäin autoa ei saa vuokra-aikana eikä ennen palautusta pestä, lukuun ottamatta ohjaamon laseja.

Vuokranantaja ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

 

10. AUTON TARKASTUS PALAUTTAESSA

Vuokraajan vastuu autosta jatkuu siihen saakka, kunnes Vuokranantaja on tarkistanut palautuneen auton ja vahvistanut auton kunnon Vuokraajalle. 

Vuokraaja antaa Vuokranantajalle mahdollisuuden pestä auto päältä ennen auton lopullista tarkastusta.

Vuokraaja antaa Vuokranantajalle luvan veloittaa esim. luottokortiltaan mahdolliset vuokra-aikana aiheutuneet vahingot, polttoainemaksut sekä puuttuvat tavarat ja varusteet ja muut kohdassa 6 mainitut mahdolliset veloitukset. Vuokraaja hyväksyy veloitukset, vaikka hän ei olisi henkilökohtaisesti paikalla tarkastustilanteessa. Tässä tapauksessa Vuokranantaja välittää Vuokraajalle sähköisesti jäljennökset tarkastukseen ja mahdollisiin veloituksiin liittyvistä asiakirjoista. Se, että luottokortti ei toimi, ei poista Vuokraajan vastuuta vahingoista tai muista puutteista.

 

11. SOPIMUKSEN SITOVUUS JA PURKAMINEN

Varaus sitoo molempia osapuolia, kun Vuokraaja on suorittanut sovitun varausmaksun. Vuokraajalla on yksi (1) vuorokausi aikaa varausmaksun suoritukseen, jonka jälkeen varaus ei enää sido Vuokranantajaa.

Vuokraajan irtisanoessa sitovan varauksen, erääntyvät seuraavat peruutusmaksut, ensimmäisestä vahvistetusta varauksesta laskien:
– 30 päivään asti ennen vuokra-ajan alkua varausmaksu, kuitenkin vähintään 170 euroa
– 29–15 päivää ennen vuokra-ajan alkua puolet vuokrahinnasta, kuitenkin vähintään 340 euroa
– alle 14 päivää ennen vuokra-ajan alkua koko vuokrahinta.

Vuokranantajalla on oikeus perua varaus, mikäli varausta ei ole kokonaisuudessaan maksettu viimeistään 14 päivää ennen vuokrauksen alkua, tai erikseen sovittujen maksuehtojen mukaan.

Vuokranantaja pidättää oikeuden jälleenmyydä auton vuokraus välittömästi eteenpäin, jos Vuokraaja peruuttaa varauksen tai ei saavu paikalle sopimukseen merkittynä noutoajankohtana.

Vuokraajan vahvistamaa varausta voidaan muuttaa viimeistään 60 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkua, mikäli Vuokranantajalla on muuna aikana vapaita autoja ja vaihtoehtoinen varaus vastaa laajuudeltaan ensimmäistä varausta. Varauksen muutokset ovat mahdollisia vain saman kalenterivuoden sisällä. Myöhemmin kuin 60 päivää ennen vuokra-ajan alkua tapahtuvia varauksen muutoksia Vuokranantaja ei ole velvollinen järjestelemään. Varauksen muutoksen kuluista voidaan periä Vuokraajalta 60 euron maksu.

Kumpi hyvänsä osapuoli voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli auto varastetaan tai siihen

tulee Vuokranantajan vastuulla oleva auton ajamisen estävä vika, eikä Vuokranantaja toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos ilmenee, että Vuokraaja rikkoo sopimusehtoja olennaisilta osin, ei ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen ehtoja tai Vuokraaja on antanut virheellisiä tietoja. Tällöin Vuokraaja on velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen vuokrauspaikkaan Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio.

 

12. AUTOJEN SEURANTA JA JÄLJITTÄMINEN

Kaikki autot on varustettu autoon piilotetuilla paikkaseuranta- ja jäljityslaitteilla.

 

13 .HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN VUOKRAAJALTA JA KULJETTAJILTA 

Vuokraaja ja kaikki kuljettajat hyväksyvät henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen Vuokranantajan hallussa. Vuokranantaja kerää olennaisia vuokrasopimukseen liittyviä henkilötietoja, jotka Vuokraaja ja/tai kuljettajat Vuokraajalle luovuttavat.

Vuokranantaja ei jaa henkilötietoja tai auton paikkatietoja ulkopuolisille, muussa kuin vakuutuksiin liittyvissä tai oikeudellisen perinnän tapauksissa sekä viranomaisille, jotka hoitavat liikenne-, pysäköinti- tai vastaavia rikkomuksia, järjestyshäiriöitä tai lain mukaan rangaistavia tekoja.

Lisätietoa aiheesta löytyy nettisivujemme tietosuojaehdoista.

 

14. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli erimielisyys saatettaisiin tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeus.