Retkiauto, sähköiset palvelut: Asiakas- ja asiointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kuopion Retkiauto Oy
Y-tunnus: 2960029-6
Postiosoite: Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jari Hämäläinen
Postiosoite: Oppipojankuja 2, 70780 Kuopio
Sähköposti: jari@retkiauto.fi

3. Rekisterin nimi

Retkiauto – markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä samaan yritysverkostoon kuuluvissa muissa suomalaisisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Vuokra-autoissa käytetään GPS-seurantalaitteita sen varmistamiseksi, että vuokrattuja ajoneuvoja käytetään sovitun maantieteellisen alueen sisällä. Vuokratun ajoneuvon sijainti tarkistetaan ja vuokraajaan otetaan yhteyttä, jos ajoneuvoa ei palauteta ajoissa tai jos sitä ajetaan sovitun maantieteellisen alueen ulkopuolella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään, puhelimitse, palautelomakkeea, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.